Legislatie si sponsorizari

Detalii din Legea sponsorizării nr. 32/1994

Activități eligibile

Sponsorizările pot fi acordate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul culturii, artelor, medicinei sau științei (mai exact: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice).

Beneficiari potențiali:

 • Orice persoană juridică fără scop lucrativ care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile menționate mai sus;
 • Instituții și autorități publice care desfășoară activități în domeniile mai sus prezentate;
 • Emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile menționate;
 • Persoane fizice cu domiciliul în România, a căror activitate în unul din domeniile menționate mai sus este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Stimulentul nu va fi acordat în caz de:

 • Sponsorizare reciprocă între persoane fizice sau juridice;
 • Sponsorizare efectuată de către rude sau rude prin alianță de până la gradul al patrulea inclusiv;
 • Sponsorizarea unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică pe care o sponsorizează.

De reținut:

 • Sponsorizarea trebuie făcută în baza unui contract de sponsorizare care prevede obiectul, valoarea, durata, precum și drepturile și obligațiile părților implicate;
 • Facilitatea se acordă în anul în care se plătește efectiv sponsorizarea (sau se acordă bunurile);
 • Sponsorizarea nu poate să fie oferită din surse obținute de la bugetul public;
 • Sponsorul sau beneficiarul nu poate să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane;
 • Sponsorul sau beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului într-un mod care să nu lezeze activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică;
 • Nu beneficiază de facilitățile prevăzute în Legea sponsorizării sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmărește să direcționeze activitatea beneficiarului.

Actul prin care unei persoane fizice i se pun la dispoziție în mod gratuit bunuri sau bani, de către o altă persoană fizică sau juridică, se numește mecenat și nu sponsorizare. Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligație de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific – cercetare fundamentală și aplicată.

Actul de mecenat se încheie în forma autentică în care se vor specifica obiectul, durata și valoarea acestuia. Chiar dacă în codul civil există o limită de sumă până la care un astfel de act nu e necesar a fi autentificat, pentru a beneficia de deductibilități fiscale el va fi autentificat indiferent de valoarea sa.

Așadar între sponsorizare și mecenat există similitudini, dar și deosebiri esențiale, mai ales în ce privește actele juridice încheiate pentru fiecare act în parte.

Nu se pot efectua activități de sponsorizare sau de mecenat din surse obținute de la buget. De exemplu – dacă o firmă încasează subvenții pentru acoperire de cheltuieli sau pentru investiții nu va putea utiliza acele subvenții pentru a efectua o sponsorizare.

Instituțiile și autoritățile publice, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome nu pot efectua activități de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice și asociații familiale și nici societăți comerciale private.

Limitele sponsorizării

Puteți sponsoriza, ca persoane juridice, PFA, liber-profesioniști, etc., în condițiile legii, cu orice sumă doriți! Limitarea legată de cuantumul sumei sponsorizate ține de: bugetul alocat acestora, dacă sponsorul are un astfel de buget, de reguli interne ale sponsorului, de capacitatea să financiară, dar în nici un caz de vreo prevedere legală ce să prevadă explicit o limită minimă sau maximă cuantumului sumei sau valorii bunurilor sponsorizate.

Limitările de deductibilitate fiscală pentru persoane juridice sunt:

 1. Pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit limita deductibilităţii este 0.05% din cifra de afaceri contabila dar nu mai mult decât 20% din impozitul pe profit datorat. Suma deductibilă se calculează cumulat de la începutul anului fiscal. Înainte de 01.04.2019 nu existau cerinţe speciale pentru a sponsoriza. După 01.04.2019 se pot deduce doar acele sponsorizări efectuate către ONG, inclusiv instituţii de cult înscrise într-un registru ANAF special înfiinţat.
 2. Pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor limita deductibilităţii este 20% din impozitul pe venit datorat. Suma deductibilă se calculează pentru fiecare trimesru în parte. Înainte de 01.04.2019 sponsorizarea era deductibila doar dacă beneficiarul sponsorizării avea un serviciu licenţiat şi era acreditata de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. După 01.04.2019 se pot deduce doar acele sponsorizări efectuate către ONG, inclusiv instituţii de cult înscrise într-un registru ANAF special înfiinţat.
 3. Pentru Persoanele fizice autorizate (PFA, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale, liber-profesioniștii care obțin venituri din activități comerciale sau liberale) Limita deductibilității fiscale a sumelor plătite ca sponsorizare, pentru a fi recunoscute ca o cheltuială deductibilă pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente și care au obligația de a conduce evidență contabilă este de 5% aplicat la diferența între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol. Aceste persoane pot decide și direcționarea către entități non-profit sau instituții de cult a unui procent din impozitul pe venit. Procentul ce poate fi direcționat, din impozit, de către aceste persoane este 2% sau 3,5%, din impozit, după caz, până la data de 31 martie 2019 , respectiv 3,5% începând cu data de 1 aprilie 2019. Direcționarea efectivă din impozit se va face de către ANAF în baza opțiunii exprimate de persoană prin declarația unică depusă la ANAF.